سرویس کولر آبی
14
مه

سرویس کار کولرآبی خود در فصل گرما باشیم

قبل از رسیدن تابستان باید کولر های آبی را برای جلوگیری از اتلاف انرژی و برق و آب و داشتن محیط خنک سرویس نمود.

ادامه مطلب