06
مارس

لیست دستمزد کارهای ساختمانی

لیستی حدودی برای اجرت کارهای اجرایی ساختمان در سال 97 به شرح ذیل میباشد.

هزینه نصب کاشی و سرامیک در سال 97

اجرت نصب کاشی و سرامیک دوغابیاجرت نصب کاشی و سرامیک چسبی
کاشی و سرامیک دیواراز 28.000 تومان

هر متر مربع
کاشی و سرامیک دیواراز 15.000 تومان

هرمتر مربع
بدنه آشپزخانه ، کاشی با ابعاد 30*60
از 28.000 تومان

هر متر مربع
کاشی و سرامیک کاری کف از 15.000 تومان

هرمتر مربع
بدنه حمام و توالت،کاشی با ابعاد 30*60
از 30.000 تومان

هر متر مربع
کاشی کاری بین کابینت آشپزخانه با چسب کاشیاز 250.000 تومان تا 450.000 تومان

هر واحد
بدنه پاسیو،کاشی با ابعاد 40*80از 30.000 تومان

هر متر مربع
بدنه راه پله،کاشی باابعاد 40*80از 32.000 تومان

هر متر مربع
شمشیری کنار پلهاز 28.000 تومان

هر متر طول
سنگ اسلب100.000 تومان تا 160.000 تومان

هر متر مربع
سرامیک کاری کف سادهاز 18.000 تومان

هر متر مربع
سرامیک کاری کف آجریاز 20.000 تومان

هر متر مربع
سرامیک کاری کف لوزیاز 20.000 تومان

هر متر مربع